Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

XÂY DỰNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ GẮN VỚI VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thứ bảy - 13/06/2015 23:20

Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ cho cán bộ đảng viên hiện nay hướng mạnh vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị.

Trong điều kiện Đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo xã hội, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Một trong những vấn đề cấp bách là yêu cầu khắc phục sớm tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc... Đó thực sự là một trong những nguy cơ của Đảng cầm quyền – nguy cơ đã được cảnh báo từ rất sớm và Đảng đã đề ra nhiều giải pháp nhưng vẫn chưa khắc phục được.

 

Nhiệm vụ cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cần sự tham gia của cả xã hội, trước tiên là sự thực tâm chống tiêu cực, tham nhũng của cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Vì vậy, việc “kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” trở thành vấn đề “trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất” trong giai đoạn hiện nay.

 

Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ cho cán bộ đảng viên hiện nay hướng mạnh vào việcviệc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị.

 

Vấn đề quan trọng nhất sau thời gian thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả. Thực tế cách mạng đã minh chứng những giá trị to lớn của tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

 

Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức sáng ngời của nhà cách mạng. Đạo đức của Người là sự hội tụ tinh hoa của đạo đức tốt đẹp nhất của con người Việt Nam. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một vị “anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa lớn”. Tư tưởng của Người về đạo đức của người cách mạng được đề cập khá toàn diện, đầy đủ, khoa học và là cẩm nang cho những người cách mạng khi giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng trong những năm qua và là một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công của cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 

Phong cách Hồ Chí Minh là phong cách tư duy khoa học, lấy thực tiễn cách mạng Việt Nam là điểm xuất phát của những vấn đề lý luận và phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp cách mạng đó vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là phong cách của người cách mạng thống nhất giữa nói và làm, làm gương, nêu gương, tận tụy, sâu sát với công việc, kiểm tra việc thực hiện để mọi việc đều được thực hiện đến nơi, đến chốn. Đó là phong cách gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, dân mến theo chân lý “trên bầu trời không gì quý bằng nhân dân”.

 

Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được định hướng cụ thể, tránh chung chung, làm theo phong trào, tránh hình thức, đối phó, càng làm giảm hiệu quả, thậm chí phản tác dụng.

 

Kiên trì học tập tấm gương đạo đức cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh và phải tìm được cách học tập sáng tạo trong điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị, mỗi giới, mỗi tầng lớp xã hội. Vì vậy, chủ trương của Đảng phải được quán triệt trong hành động cụ thể của các quy phạm pháp luật, quy phạm đạo đức nghề nghiệp, tinh thần đấu tranh chống tiêu cực của toàn xã hội mà thường xuyên là trong các tổ chức đảng và các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và xác định biện pháp giải quyết, khắc phục

 

Chú trọng làm tốt hơn việc tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống... Tập trung chấn chỉnh, quản lý thông tin trên mạng Internet, các mạng xã hội và blog cá nhân. Cán bộ, đảng viên phải làm gương trước quần chúng, cán bộ cấp trên phải làm gương cho cấp dưới, “một tấm gương sáng bằng hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”. “Trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên trán chữ cộng sản mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ yêu mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân thì mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.[1]

 

Để làm gương, người lãnh đạo phải là người có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao; uy tín trong Đảng, trong xã hội; tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; khả năng đoàn kết, quy tụ; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

 

Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên còn phải gắn chặt với xây dựng tổ chức đảng trong sạch.

 

Mọi cán bộ, đảng viên đều gắn với tổ chức. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trước hết phải xây dựng tổ chức vững mạnh. Tổ chức với chức năng nhiệm vụ rõ ràng, quy chế quy định chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết, thân ái thì cán bộ có môi trường công tác tốt, ít xảy ra tiêu cực, vi phạm pháp luật, đạo đức, lối sống. Ngược lại, tổ chức, tập thể mà quan liêu, buông lỏng quản lý, tùy tiện trong công tác, né tránh trong phê bình dễ dẫn đến cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức cách mạng. Hơn nữa, tổ chức cơ sở đảng là cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, đảng viên về mọi mặt, thường xuyên giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng viên thông qua công tác hàng ngày và mỗi kỳ sinh hoạt đảng. Vì vậy, cần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hăng hái phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.Phê bình phải trên tình cảm đồng chí trong sáng.

 

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống. Nhưng để có đạo đức lối sống thì ngoài việc tích cực rèn luyện của bản thân mỗi cá nhân thì vai trò của tập thể trong đấu tranh phê bình góp ý để cán bộ đảng viên khắc phục những khuyết điểm để không ngừng tiến bộ. Tất nhiên, phê bình chỉ có hiệu quả khi người phê bình có động cơ trong sáng vì sự tiến bộ của đồng chí mình.

 

Trong một cuộc nói chuyện chân tình với các cán bộ, Bác hỏi: “Các chú có biết nhân dân ta sống với nhau như thế nào không? Một đồng chí trả lời: Thưa Bác, nhân dân ta có câu “tối lửa tắt đèn có nhau”. Bác nói: “Đúng là như vậy. Nhân dân ta từ lâu đã sống với nhau có tình có nghĩa như thế. Từ khi có Đảng lãnh đạo và giáo dục, tình nghĩa ấy càng cao đẹp hơn, trở thành tình nghĩa đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu bốn biển một nhà. Hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin là phải sống với nhau cho có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống với nhau không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được [2].Kiên trì chỉ đạo xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trên cơ sở đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

 

Báo cáo số 19-BC/TW ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng năm 2013 đã đánh giá: “Chưa thống nhất trong nhận thức về xây dựng chuẩn mực đạo đức, việc xác định chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nhiều nơi còn lúng túng, chưa sát với đặc điểm của địa phương, đơn vị; nhiều nơi chưa gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với việc tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm…Một số nơi còn rập khuôn máy móc trong tổ chức thực hiện, thiếu năng động sáng tạo nên kết quả còn hạn chế…”

 

Hiện nay đã có nhiều cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức nhưng quan điểm và cách làm rất khác nhau. Trong 49 bản quy định về chuẩn mực đạo đức của các cơ quan Trung ương, có nơi chỉ có 8 từ; có nơi đến 2.000 từ.

 

Cũng có nhiều nơi xây dựng chuẩn mực đạo đức còn chung chung không có nét đặc thù, áp dụng vào cơ quan nào cũng được, rất khó vận dụng, khó đánh giá. Vì vậy, Trung ương cần có sự chỉ đạo rút kinh nghiệm, thường xuyên sửa đổi, bổ sung quy định về đạo đức công vụ theo tinh thần thiết thực dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ liên hệ và kiểm tra, giám sát.

 

Thực hiện chuẩn mực đạo đức là một việc khó nhưng có tính quyết định đến hiệu quả của nhiệm vụ này. Tất cả mọi cán bộ công chức đều phải thực hiện những quy định về chuẩn mực đạo đức của cơ quan đơn vị nhưng ý thức chấp hành của người đứng đầu đơn vị có vai trò đặc biệt quan trọng. Cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham nhũng, suy thoái chính trị là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý hoặc tham nhũng tiêu cực khi có điều kiện. Vì vậy, cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp ngoài việc gương mẫu thực hiện chuẩn mực đạo đức còn phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

 

Ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý trong việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về cán bộ, công chức; hàng năm cần có báo cáo kết quả thực hiện của cán bộ thuộc cấp ủy quản lý trong việc chấp hành quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; loại trừ khả năng để cán bộ và người thân của cán bộ lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi.

 

Chú trọng đồng thời cả việc thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị.

 

Xu thế chung trong quản lý xã hội là xây dựng nhà nước pháp quyền. Nước ta chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, quản lý nhà nước bằng luật pháp có hiệu quả phải kết hợp chặt chẽ với giáo dục đạo đức. Luật Cán bộ, Công chức và Luật viên chức cũng đã quy định nhiều nội dung cụ thể về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong mối quan hệ với công việc, tiếp xúc với nhân dân, với đồng nghiệp, ý thức chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên. Thực chất, nhiều phạm trù đạo đức đúng đắn cần thiết đã được luật hóa song Luật cũng không thể quy định bao quát hết tất cả các lĩnh vực cụ thể.

 

Vì vậy, rất cần đến sự giáo dục đạo đức cho cán bộ, công chức. Nhiều việc làm sai trái với pháp luật, trái với đạo đức của cán bộ, công chức nếu được nhân dân phê bình, lên án bằng dư luận xã hội thì những vi phạm có thể giảm sút.

 

Rà soát, loại bỏ các cơ chế, chính sách đã lạc hậu, xây dựng, ban hành đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý, kiểm soát chặt chẽ vốn và tài sản nhà nước.

 

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chính sách theo hướng đồng bộ, không để sơ hở, làm cho kẻ muốn tham nhũng cũng “không thể tham nhũng được”

 

Chống tham nhũng, tiêu cực trước hết bằng sự chặt chẽ của luật pháp, các quy định, quy chế rõ ràng, minh bạch, có sự kiểm soát của cả cơ quan lãnh đạo và người dân.

 

Năng lực, phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ công chức làm công tác phòng chống tham nhũng chưa đáp ứng được yêu cầu phòng chống tham nhũng trong tình hình hiện nay; hiệu quả hoạt động của một số cơ quan đơn vị có chức năng phát hiện xử lý tham nhũng còn hạn chế; thậm chí để xẩy ra tiêu cực tham nhũng ngay trong những cơ quan này. Như vậy, ngay cả cơ quan thực thi pháp luật cũng cần có sự theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên. Để giám sát, kiểm tra được thì cần có các quy định chặt chẽ để cán bộ các cơ quan phòng, chống tham nhũng không thể tiêu cực tham nhũng.

 

Cần tích cực và kiên trì thực hiện cải cách hành chính nhà nước. Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vừa vi phạm pháp luật, vừa là những hành vi vô đạo đức gây nhức nhối trong xã hội hiện nay. Tình trạng tham nhũng vặt trong các cơ quan công quyền diễn ra khá phổ biến hiện nay do nhiều nguyên nhân như lương cán bộ, công chức còn thấp, cơ quan quản lý lỏng lẻo, các biện pháp phòng chống tham nhũng chưa hiệu quả. Tuy nhiên có một nguyên nhân quan trọng là thiếu sự lên án của nhân dân về hành vi tham nhũng, thiếu sự giáo dục đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức.

 

Vì vậy, một mặt cần rà soát, loại bỏ những cơ chế, chính sách không còn phù hợp, cản trở việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định của Đảng và Nhà nước. Mặt khác cần đề cao hơn trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu trong mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, vừa phải tôn trọng nguyên tắc tập thể, vừa phải phát huy vai trò cá nhân người đứng đầu; khuyến khích, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.

 

Phân công phân cấp rõ ràng rành mạch, cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính chưa đạt kết quả như mong đợi, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện chế độ trách nhiệm, chế độ công vụ, nhất là các khâu, quy trình thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp dẫn đến tình trạng sách nhiễu, tiêu cực gây bức xúc trong xã hội.

 

Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước vì sự hài lòng của người dân tổ chức và doanh nghiệp, vì nhân dân phục vụ. Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Đảng ta xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hoá đạo đức là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển của xã hội. Xây dựng nền tảng đạo đức tốt sẽ góp phần làm cho cán bộ, đảng viên phát huy những chuẩn mực đạo đức mới như năng động, sáng tạo, quyết không cam chịu đói nghèo, đưa đất nước tiến cùng thời đại.

 

Dư luận xã hội, sự đồng tình, trân trọng hay phê bình, phản đối những hành vi đạo đức có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện, giữ gìn và nâng cao đạo đức của mỗi người. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, dưới tác động của nhiều yếu tố lợi ích chi phối, các quan niệm về vinh, nhục; thiện, ác; đúng, sai; tốt, xấu; tiến bộ, lạc hậu cũng cần được làm rõ và thống nhất về nhận thức, tích cực tuyên truyền làm cho nó thấm sâu vào tâm tư, tình cảm của con người, biến nó thành hành vi ứng xử của mọi người.

 

Tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho cán bộ công chức, nêu gương những người tốt, việc tốt không chỉ nhằm tôn vinh, khích lệ, động viên những người có nhiều thành tích mà còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với toàn xã hội. Các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức xã hội đều phải có trách nhiệm định hướng dư luận xã hội. Thường xuyên tuyên truyền những tấm gương về đạo đức qua các thời kỳ cách mạng và trong công cuộc đổi mới, những cán bộ, đảng viên tiêu biểu, thật sự vì nước, vì dân, kể cả những tấm gương sáng trong cuộc sống thường nhật.Tăng cường các hoạt động văn hoá, văn nghệ, làm lành mạnh các quan hệ xã hội - một phương thức tuyên truyền đạo đức và tinh thần có hiệu quả cao.Việc tuyên truyền những tấm gương đạo đức cách mạng phải đi đôi với việc lên án những hành vi đạo đức sai trái hiện nay.
 

[1]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H.2000,

[2]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H.2000, t.12, tr.554.

 

Nguyễn Hải Sơn

(Giám đốc Công an Tỉnh Hậu Giang)


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

CHUYÊN MỤC AN NINH HẬU GIANG