Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng ngừa và đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong tình hình hiện nay

Thứ bảy - 13/06/2015 19:05

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân (12.7.1946- 12.7.2014) và 52 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân (20.7.1962- 20.7.2014), hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân(19.8.1945-19.8.2014) và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19.8 hằng năm); thực hiện Nghị quyết 28 (BCHTƯ khóa XI), Chương trình hành động số 200-CTr/TU, ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Tỉnh ủy Hậu Giang, Chương trình hành động số 35-CTr/ĐUCA, ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Đảng ủy Công an Trung ương về chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Trang thông tin điện tử Công an tỉnh trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Đại tá Nguyễn Hải Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

1P1240237

1P1240237

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn; nguyên nhân của những thắng lợi đó có nhiều nhân tố tạo nên, song, trước hết là đường lối chiến lược, sách lược và phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo; phát huy sức mạnh tổng hợp là phương pháp kết hợp nhiều lực lượng, nhiều hình thức đấu tranh, tận dụng nhiều cơ hội, yếu tố có lợi, là nét đặc sắc về phương pháp cách mạng, là quy luật phát triển thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
         Về phương pháp cách mạng, Đảng ta quan niệm “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”; phương pháp cách mạng đúng đắn là sự kết hợp hài hòa giữa lý luận khoa học và nghệ thuật tổ chức, xây dựng, bố trí lực lượng, sử dụng lực lượng, kết hợp hài hòa với các hình thức đấu tranh phù hợp với thực tiễn cách mạng. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhưng muốn để trở thành một lực lượng cách mạng tự giác thì phải thường xuyên coi trọng giáo dục, tổ chức lại, động viên, biết cách đưa quần chúng nhân dân tham gia vào hoạt động thực tiễn cách mạng vì quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Mục tiêu cách mạng là bất biến, phương pháp, biện pháp cách mạng làvạn biến.
Về nội dung sức mạnh tổng hợp bao gồm: sức mạnh của chính nghĩa, của hệ thống chính trị, của nền kinh tế, hoạt động đối ngoại, của mọi lĩnh vực, mọi lực lượng và mọi người dân ở những hoạt động khác nhau, tập trung trong một mục tiêu thống nhất, trong một thế trận chung dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Từ khi ra đời đến nay, lực lượng Công an đã vận dụng sáng tạo phương pháp cách mạng của đảng để bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đặc biệt để bảo vệ sự nghiệp đổi mới của Đảng, ngành Công an đã tham mưu cho Đảng chủ trương đường lối xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
Đại hội VII, “cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ”, Đảng ta đã chỉ rõ: “Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn dân và của nhà nước. Không ngừng nâng cao giác ngộ và cảnh giác chính trị của nhân dân, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân trong điều kiện mới, với những lực lượng nòng cốt tinh nhuệ. Sự ổn định và phát triển xã hội là nền tảng của quốc phòng – an ninh”.
Như vậy, nội hàm của khái niệm “nền an ninh nhân dân”, “thế trận an ninh nhân dân” được Đảng ta chính thức xác định trong Báo cáo chính trị từ Đại hội lần thứ VII và tiếp tục được khẳng định trong văn kiện các Đại hội lần thứ VIII, IX, X. Tại đại hội XI của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc”.
Theo quy định của luật An ninh quốc gia thì:
Nền an ninh nhân dân là sức mạnh về tinh thần và vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước và giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt.(điều 3, khoản 9).
Thế trận an ninh nhân dân là việc tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia (điều 3, khoản 10).
Về nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, tại điều 16 quy định:
“1. Vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; giáo dục, động viên cán bộ, công chức, người lao động và mọi công dân tham gia xây dựng địa phương, cơ quan, tổ chức vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và kết hợp chặt chẽ với xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
3. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia; xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh quốc gia.
4. Xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia vững mạnh; xây dựng các phương án và tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống”.
Hiện nay, trên thế giới, hòa bình, hợp tác phát triển là xu thế lớn, chủ yếu, nhưng tình hình an ninh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc khó lường, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố, biến đổi khí hậu... đang có dấu hiệu gia tăng, rõ ràng hơn, nguy hiểm và đáng lo ngại hơn. Xu hướng vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh quyết liệt, gia tăng ảnh hưởng, kiềm chế lẫn nhau, chi phối các quan hệ quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ. Các nước tiếp tục điều chỉnh chiến lược, tập hợp lực lượng mới trong khu vực và trên thế giới. Bởi vậy, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
Công tác an ninh, trật tự được thực hiện trên phạm vi cả nước, ở tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, đơn vị, trong đó đặc biệt là ở cơ sở xã, phường, thị trấn. Bởi nơi đây là địa bàn lãnh thổ hành chính, nơi sinh sống của các cộng đồng dân cư (các dân tộc, tôn giáo, các giai cấp, tầng lớp trong xã hội), nơi diễn ra các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, các đơn vị kinh tế ... cũng đều đóng trên địa bàn cơ sở hành chính nhất định. Vì vậy, công tác an ninh, trật tự ở các xã, phường, thị trấn có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước.
Cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân, xã hội ổn định phát triển là mục đích của đường lối chiến lược xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; sự ổn định phát triển kinh tế xã hội là nền tảng của nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp là giải pháp, biện pháp chủ yếu để thực hiện đường lối chiến lược bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình hiện nay.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A
Đồng chí Đại tá Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A
Đảng ta xác định, bản chất của nền an ninh nhân dân là sức mạnh tổng hợp về tinh thần và vật chất, truyền thống dựng nước, giữ nước và sức mạnh khối đại đoàn kết của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự; trong đó nền tảng chính trị là quyết định.
Thực vậy, cùng với các Chỉ thị 48/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị 09/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Chỉ thị 18/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông... của Trung ương, trong những năm qua ở Hậu Giang, Tỉnh ủy đã có nhiều chỉ thị và chương trình hành động... chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo quyết liệt, các ban ngành đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cùng với sự nỗ lực, nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, tội phạm đã bị đẩy lùi, trật tự an toàn giao thông đã được kéo giảm đáng kể... góp phần giữ vững ổn định xã hội và phát triển kinh tế ở địa phương. Trong những thành tích ấy chúng ta có thể thấy các mô hình quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã phát huy hiệu quả rõ rệt; với các “cổng rào về an ninh trật tự”, “câu lạc bộ chấp hành pháp luật, chấp hành luật lệ giao thông”, các “đội xe ôm xung kích”... đã có 6 xã trong năm 2013 và 7 tháng đầu năm 2014 đã không xảy ra tội phạm, tai nạn giao thông như xã Đông Phước (huyện Châu Thành), thị trấn Rạch Gòi (huyện Châu Thành A), xã Tân Bình (huyện Phụng Hiệp), xã Hỏa Lựu  (TP Vị Thanh), xã Long Trị A (huyện Long Mỹ), xã Vĩnh Trung (huyện Vị Thủy); có 34 xã, phường, thị trấn không có tai nạn giao thông.... có thể nói công tác tuyên truyền vận động đã làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức từ trong nội bộ và cộng đồng xã hội. Từng ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị đã xác định nhiệm vụ cụ thể đối với từng ấp, khu vực, tổ dân phố, với mỗi hộ gia đình và mỗi người dân trong xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cảm hóa người lầm đường lạc lối, chăm lo giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng cho người mãn hạn tù, giúp đỡ họ vươn lên để có thể tự nuôi sống bản thân, vươn lên làm giàu chính đáng; chúng ta đang có nhiều tấm gương, cách làm của nhiều cấp ủy, ban ngành ở cơ sở như Phụng Hiệp, Châu Thành (chính quyền giới thiệu việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng ở địa phương), giúp đỡ giới thiệu cho người tái hòa nhập vay vốn để tạo công ăn việc làm ổn định cuộc sống (ở Cái Tắc, huyện Châu Thành A), anh em Công an phường động viên giúp đỡ để tạo việc làm và vươn lên làm giàu cho người có tiền án (ở TP Vị Thanh)...
Lực lượng Công an từ cấp tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm chỉnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; thi đua rèn đức, luyện tài với cao điểm hằng năm từ 19.5 đến 19.8, với khẩu hiệu hành động “đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; xây dựng lực lượng Công an địa phương chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, làm nòng cốt cho công tác giữ vững an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Nhân dân không thể quên khi có những vụ sạc lở, cháy, lốc xoáy làm hư hại nhà cửa của nhân dân các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, xã chỉ đạo, các lực lượng đoàn thể, Công an - Quân đội tham gia giúp dân khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống; khi công nhân và các doanh nghiệp có những bất đồng, hay khi vì lòng yêu nước bị lợi dụng kích động (trong vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam) dẫn đến đình công, lãn công ở các khu công nghiệp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các ngành đến vận động, tuyên truyền giải thích, giải quyết thấu tình đạt lý để ổn định xã hội, phát triển sản xuất... có thể nói khi nhận thức đúng, ý đảng lòng dân hòa quyện, chúng ta đã đạt được những kết quả hết sức căn bản trong công tác giữ gìn an ninh trật tự thời gian qua.
Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 19/8 hằng năm là ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Ngày 19 tháng 8 năm 2013, Tỉnh ủy đã chỉ đạo và phân công từ đồng chí lãnh đạo cao nhất ở cấp tỉnh, huyện cùng xuống tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh chỉ đạo và cùng sinh hoạt ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhân dân đã tạo nên một sinh khí mới, mạnh mẽ trong phong trào thi đua bảo vệ an ninh trật tự ở mỗi địa phương, cơ sở.
         Vì vậy trong 3 năm qua tội phạm và tai nạn giao thông đã liên tục giảm từ 5-10%, đặc biệt trong 7 tháng đầu năm 2014, tội phạm đã giảm 6%, tai nạn giao thông giảm từ 25-30% trên cả 3 mặt....
Thường trực Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh, Công an tỉnh giao lưu với các gương điển hình trong Ngày hội “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hậu Giang năm 2013”
Thường trực Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh, Công an tỉnh giao lưu với các gương điển hình trong Ngày hội “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hậu Giang năm 2013”
Thực tiễn đó đã khẳng định, dù lực lượng Công an có “tài giỏi” đến đâu đi chăng nữa thì vẫn phải có sự giúp đỡ to lớn của nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, như Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Do vậy, việc chăm lo xây dựng, củng cố tiềm lực chính trị, văn hóa, xã hội, vật chất và bố trí các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, trong đó lực lượng Công an, Quân sự giữ vai trò tham mưu và nòng cốt. Công an các đơn vị, địa phương cần phải nhận thức sâu sắc và phát huy sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, coi đây là công tác thường xuyên để chủ động phòng ngừa, chủ động tấn công truy quét các loại tội phạm, không để các thế lực thù địch, bọn phản động lợi dụng chống phá; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.
Bên cạnh đó cần phải tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, “gắn bó máu thịt” với nhân dân, hoạt động ngày càng có chất lượng, hiệu quả, động viên được sức mạnh của quần chúng nhân dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chủ động hòa giải, giải quyết những vấn đề phức tạp, mâu thuẫn ngay từ đầu và tại cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện lây lan, kéo dài; lấy việc ổn định và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội làm nền tảng xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.
Về địa bàn và mục tiêu xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân: phải lấy xã, ấp, tổ dân phố và mỗi hộ gia đình để xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự làm cốt lõi để bố trí các lực lượng, chủ động giữ vững an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa xã hội và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự của chính quyền cơ sở. Sự ổn định về an ninh, trật tự ở cơ sở là nền tảng cho sự ổn định của mỗi huyện, thị, thành phố trong tỉnh góp phần vào sự ổn định vững chắc về an ninh, trật tự trên phạm vi cả nước.
Trong tham mưu, lãnh đạo, tổ chức thực hiện phải chú ý kết hợp chặt chẽ hai lực lượng Công an và Quân đội, để xây dựng thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trong lòng dân. Các lực lượng vũ trang “là cá”, nhân dân “là nước”, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ; vì vậy việc huy động các nguồn lực và lực lượng tham gia vào công tác bảo vệ an ninh trật tự phải hết sức chú trọng khâu tuyên truyền vận động, phải nói, phải giải thích, phải làm, phải kiên trì vận động để dân hiểu, dân tin, dân tự quản, tự phòng và tích cực hưởng ứng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Nhân dân  thể hiện ý chí, quyết tâm vun đắp, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trân an ninh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân hướng tới mục tiêu chung, bảo vệ an ninh trật tự là vì cuộc sống yên vui hạnh phúc của nhân dân, tạo tiền đề cho việc tổ chức, lãnh đạo, huy động các lực lượng và nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong diễn biến phức tạp của tình hình hiện nay, để đủ sức tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự thì việc phải tập trung, quan tâm xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại là một yêu cầu cấp thiết, trong đó xây dựng bản lĩnh chính trị là quan trọng nhất.
Lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng tổng kết thực tiễn, đổi mới về tư duy, về lý luận, nghiệp vụ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; nắm vững đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chú trọng đổi mới công tác nắm tình hình, dự báo tình hình, cải tiến điều chỉnh các chủ trương, giải pháp, lề lối và phương pháp làm việc để thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chủ động điều chỉnh chủ trương, biện pháp huy động sức mạnh các cấp các ngành tham gia phòng ngừa và đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm, giải quyết tốt các vấn đề an ninh xã hội, củng cố phát triển khối đại đoàn kết toàn dân, duy trì và phát triển mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống các loại tội phạm, khủng bố, bạo loạn, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.
Lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an Hậu Giang quyết tâm thi đua rèn đức, luyện tài
Lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an Hậu Giang quyết tâm thi đua rèn đức, luyện tài
Trong xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, cần tập trung tăng cường công tác xây dựng lực lượng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao giác ngộ lý tưởng và đạo đức cách mạng, rèn luyện ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công và kỷ luật chặt chẽ, xây dựng nề nếp công tác, làm viêc trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả trong toàn lực lượng. Đẩy mạnh phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Phong trào học tập và thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân" bằng những biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực hơn nữa, hằng năm tổ chức phát động cao điểm thi đua rèn đức, luyện tài, từ 19.5 đến 19.8, thiết thực lập thành tích mừng sinh nhật Bác và ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tin học; xây dựng phong cách sống và làm việc gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Có như vậy mới làm tròn được nhiệm vụ chính trị nặng nề, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, trong giai đoạn cách mạng mới.
Trong những ngày tháng Tám hào hùng của toàn dân tộc, hướng tới kỷ niệm 69 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9; kỷ niệm 69 năm thành lập lực lượng Công an nhân dân và 9 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an Hậu Giang xin được bày tỏ sự biết ơn tới lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân các địa phương trong tỉnh đã quan tâm giúp đỡ tận tình và hiệu quả để lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ giữ vững an ninh tổ quốc góp phần vào sự phát triển ổn định kinh tế - xã hội ở địa phương./.
Nguyễn Hải Sơn

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

CHUYÊN MỤC AN NINH HẬU GIANG